Mateřská škola Hněvotín
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
Mateřská škola Hněvotín

O školce

Po roce 2005 se začalo v obci Hněvotín s rozsáhlou výstavbou rodinných domků a počet dětí docházejících do mateřské školy výrazně stoupl. Protože je očekávána další výstavba , bylo potřeba zvolit takové řešení, aby mateřská škola uspokojila požadavky rodičů o umístění dětí do mateřské školy. Prvním impulsem úvah o rekonstrukci bylo nevyhovující sociální zařízení pro děti a malá kapacita. Po dvou letech projekčních příprav spojených s četnými diskusemi s projektanty, zástupci Krajské hygienické stanice v Olomouci i vedením mateřské školy obec přistoupila v polovině ledna roku 2009 k rekonstrukci budovy č. 101. O prázdninách byla dokončena přestavba dvou tříd v horním patře a v polovině srpna byl zahájen provoz jednoho z oddělení. Nový školní rok jsme zahájili otevřením druhého oddělení. Ve spodní části budovy pokračovaly stavební práce a bylo vybudováno třetí oddělení mateřské školy, které se otevřelo v lednu 2010. Každá třída má samostatnou hernu, která slouží i jako ložnice pro odpolední odpočinek, sociální zařízení a šatnu.Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, koberci, stolky, židličkami, lehátky a dekoracemi. Byly dokoupeny nové učební pomůcky a hračky pro děti, sedací souprava a didaktická technika. Hrací koutky umožňují rozvoj herních aktivit. K dispozici jsou sklady na uložení učebních pomůcek, pomůcek pro výtvarnou , pracovní a tělovýchovnou činnost. Ve výdejně jídla jsou myčky na nádobí a výtah. Personál školy má svoji šatnu, zástupkyně ředitele kancelář.

Celkové vnitřní uspořádání tříd, šaten a sociálního zařízení vyhovuje současným hygienickým normám a požadavkům pro stanovenou kapacitu 68 dětí.

Otevření mateřské školy po rekonstrukci

Prvního září roku 2009 byl zahájen provoz mateřské školy v nových prostorách základní školy č.101. Získali jsme nejen nové prostory, ale i krásné prostředí, ve kterém se dobře cítí děti i paní učitelky. Děkujeme všem, kteří se na vybudování prostor podíleli.

Školní vzdělávací program (ŠVP) „Objevujeme svět kolem nás…“

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. K tomu vytváříme podnětné prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se dítě u nás cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.


Tematické bloky našeho programu jsou vzájemně propojeny. U dětí chceme podporovat principy, kterými pomáháme formovat individualitu a osobnost dítěte.

Vzdělávací priority našeho programu:
  • podporovat všestranný rozvoj dítěte a podporovat čtenářskou gramotnost,
  • slovně vyjádřit své pocity a názory, respektovat druhého,
  • rozvíjet aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti,
  • pěstovat kamarádství a mezilidské vztahy,
  • vytvářet kladný vztah k přírodě,
  • nabízet pestrou nabídku estetických činností, využívat lidových tradic,
  • sdílet zájem, ale i odpovědnost o společenství třídy, školy, města, vlasti, prostředí,
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za volbu zodpovědnost,
  • řešit problémy,
  • rozvíjet pohybové aktivity.